ZÁPIS DIEŤAŤA NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY

    
    
Diskusia:


17.03.2019 (Zahorackenovinky)

 V zmysle VZN  mesta Senica  č. 46 Článok 2 bod 1 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Senica sa zápis uskutoční dňa

 

11. apríla 2019  /štvrtok / v čase od  14.00 do 18.00 hodiny.

 

 

Podľa Článku 2 bod 4 VZN  každá základná škola určí konkrétne miesto – miestnosť, kde sa zápis uskutoční, dátum a čas konania zápisu, doklady, ktoré musia zákonní zástupcovia predložiť  a  zverejniť ho obvyklým spôsobom v priestoroch základnej školy  najneskôr do 1. apríla 2019.

 

         V zmysle VZN mesta Senica č. 38 o školských obvodoch zapisujú rodičia s trvalým bydliskom v meste Senica deti do školy podľa školských obvodov nasledovne:

 

Základná škola, V. Paulínyho-Tótha 32, Senica

Ulice: Kalinčiakova, Palárikova, Železničná, Tehelná, Priemyselná, V. Paulínyho-Tótha, Agátová, Ružová, Štúrova, Muškátová, Olivová, Robotnícka, Dlhá, Bernolákova, Hviezdoslavova, Jabloňová, Jasmínová, Stromová, Školská, Krátka, Sládkovičova, Smreková, Kalinová, Astrová, Topoľová, Kvetná, Lipová, Orgovánová, Kaplinská, Záhradná, Dolné Suroviny, Horné Suroviny.

 

Základná škola, Komenského 959, Senica

Ulice: Bottova, časť Kunov, J. Kráľa, SNP, Nám. oslobodenia, Hollého, Komenského, Moyzesova, Štefánikova, Brezová, Dr. I. Horvátha, M. Nešpora, Vajanského, Okružná, Fajnorova, Brestové, Ľudovíta Vanička, Martina Braxatorisa, Jána Jonáša, Čerešňová, Košútovec, Hlbocká cesta, Jablonická cesta.

 

Základná škola, Sadová 620, Senica

Ulice: Čáčovská cesta, K veterine, Kruhy, Bahenská, Miroslava Bibzu, Ľudmily Križanovej, Dr. Milana Hodžu, Cyrila Gallaya, Martina Bartoňa, Cintorínska, Športova, Škodáčkova, V uličke, Beňovského, Pri garážach, Továrenská, Hurbanova, Kolónia, Sadová, Sotinská, S. Jurkoviča, Sv. Gorazda, Sv. Cyrila a Metoda, Mlynská, Poľná, Teplická, Slnečná, Mesačná, Hájska, Lúčna, Potočná, Veterná.

 

Základná škola s materskou školou,  J. Mudrocha 1343/19, Senica

Ulice: J. Mudrocha, Rovenská, Gen. L. Svobodu, L. Novomeského, Jána Bežu, Jozefa Závodského, Jána Náhlika, Štefana Pilárika, Juraja Fándlyho.

 

Rodičia s trvalým bydliskom v obciach Rovensko, Rohov, Rybky, Prietrž, Podbranč, Záhorie, ktoré tvoria Spoločný školský obvod Senica zapisujú deti na plnenie povinnej školskej dochádzky v spádových základných školách mesta Senica. Riaditeľ spádovej školy je povinný prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky prednostne deti, ktoré majú trvalé bydlisko v školskom obvode tejto spádovej školy (§ 20 ods. 6 školského zákona), a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka.

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský

primátor mesta

Diskusia ku článku: Komentárov:


  • http://www.hradcervenykamen.sk/
  • http://www.dennikrelax.sk/
  • http://www.tradetising.sk/
  • http://www.akciezlavy.sk
  • http://www.svetinzercie.sk/