Rekonštrukcia Štúrovej ulice v tomto roku

    
    
Diskusia:


07.03.2018 (Zahorackenovinky)

Mesto Piešťany pripravuje kompletnú rekonštrukciu miestnej komunikácie Štúrova v priestore danom uličnou čiarou MK Štúrova ulica až po napojenie na Námestie 1. Mája ku kruhovej križovatke z jednej strany, na druhej strane po obslužnú spojovaciu komunikáciu Štúrova-Štefánikova vrátane napojenia vodorovného dopravného značenia na strane od MK Štefánikova.

Miestna komunikácie je v zlom technickom stave a nutne vyžaduje rekonštrukciu. V súčasnosti je existujúca komunikácia riešená ako jednosmerná s protichodným cyklistickým chodníkom a chodníkmi na oboch stranách komunikácie. V smere jednosmernej premávky sú vyznačené pozdĺžne parkovacie stojiská.

Navrhované šírkové  parametre  rekonštrukcie komunikácie vychádzajú z existujúceho usporiadania nakoľko rekonštruovaná komunikácia má šírkové usporiadanie limitované existujúcou zástavbou. V zmysle projektovej dokumentácie, ktorú pripravuje v súčasnosti projektant Ing. Stanislav Chmelo - SDI, je naplánované vykonať kompletnú rekonštrukciu vrátane úpravy podložia a potrebného vyspádovania v zmysle platných technických noriem, rekonštrukciu chodníkov a sadbové úpravy vrátane sanácie vybraných drevín.

 

Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta MsÚ Piešťany

Diskusia ku článku: Komentárov:


  • http://www.hradcervenykamen.sk/
  • http://www.dennikrelax.sk/
  • http://www.tradetising.sk/
  • http://www.akciezlavy.sk
  • http://www.svetinzercie.sk/