Pozvánka na júnové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave

    
    
Diskusia:


09.06.2017 (Zahorackenovinky)

Primátor Myjavy Pavel Halabrín v súlade s ustanovením § 12 ods.1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 22. júna 2017 o 13.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Myjave, II. poschodie, číslo dverí 305. Program rokovania je nasledovný:
 

 

 

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Pripomienky a otázky občanov
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok roku 2017
 6. Majetkové prevody
 7. 2. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2017 k 30.6.2017 RO č. 2/2017
 8. Dodatok č. 7 k VZN Mesta Myjava o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava.
 9. Návrh VZN Mesta Myjava o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Myjava
 10. Návrh na poskytnutie dotácie na rok 2017 na činnosť CVČ zriadeného na území iného mesta resp. obce
 11. Správa o hospodárení spoločnosti Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o. za rok 2016
 12. Správa o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2016 -  Samšport , s.r.o., Spartak Myjava, a.s.
 13. Správa o činnosti neziskových organizácií zriadených Mestom Myjava za rok 2016: Sociálne služby Myjava, n.o. a Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n.o.
 14. Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby „Nezábudka“ za rok 2016
 15. Prezentácia činnosti spoločnosti Brantner Slovakia s.r.o, Vietnamská 22, Bratislava v meste Myjava
 16. Rôzne  
 17. Záver


Pripomíname, že rokovanie zastupiteľstva je verejné a každého z vás, kto sa o aktuálne dianie v meste zaujímate, naň srdečne pozývame. Materiály na rokovanie budú zverejnené v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Materiály na rokovanie. Online vysielanie rokovania môžete sledovať na http://www.ustream.tv/channel/tv-myjava a neskrátený záznam bude vysielať vo svojom programe Televízia Myjava. Takisto bude dostupný na našom webe v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Záznam rokovaní.

Pavel Halabrín
primátor Myjavy
Diskusia ku článku: Komentárov:


 • http://www.hradcervenykamen.sk/
 • http://www.dennikrelax.sk/
 • http://www.tradetising.sk/
 • http://www.akciezlavy.sk
 • http://www.svetinzercie.sk/