Nové námestie má päť rokov, končí jeho monitorovacie obdobie námestie v myjave

    
    
Diskusia:


26.03.2018 (Zahorackenovinky)

Projekt s oficiálnym názvom Zóna – Centrum mesta Myjava – Námestie M. R. Štefánika realizovala myjavská samospráva v rámci Regionálneho operačného programu, prioritnej osi 4 – Regenerácia sídiel, Opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel v rokoch 2010 až 2012. Projekt bol spolufinancovaný z Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 85 % a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 10 %. Celkovo tak mesto Myjava získalo na nové námestie nenávratný finančný príspevok vo výške 1 016 391,57 €.
 

 

Celkové náklady naň predstavovali sumu vo výške viac ako 1,9 milióna eur. V prvej etape realizácie projektu bolo riešené územie za budovou Centra B pri rieke Myjava, ktoré bolo dokončené v máji 2011. V tomto území bola kompletne zrekonštruovaná hlavná komunikácia a priľahlé chodníky pre chodcov. Vzniklo tu viac ako 70 nových parkovacích miest, obnovila sa sieť verejného osvetlenia, pribudla nová drobná mestská architektúra v podobe lavičiek a smetných nádob a samozrejmosťou je aj nová zeleň. Pri ceste, parkoviskách a obnovenej mestskej tržnici bolo vysadených 29 nových stromov a založený trávnik.

Následne práce v letných mesiacoch pokračovali na bývalom parkovisku pred budovou Centra B, teda súčasnom hlavnom námestí. Tie spočívali vo výmene asfaltového povrchu parkoviska za dlažbu, výstavbe umeleckého vodného diela, inštalovaní lavičiek a smetných nádob a vo výsadbe novej verejnej zelene. Kresba dlažby a umiestnenie vodných prvkov na námestí bolo architektmi navrhnuté tak, aby evokovalo historický vývoj Myjavy. Nové centrum svojim konceptom prispelo k zvýšeniu kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev, vytvorilo bezbariérové napojenie dopravných komunikácií na pešie zóny a dotvorilo námestie z hľadiska funkčnej náplne a orientačného významu. Takisto poskytuje občanom a návštevníkom možnosť tráviť čas v príjemnom, harmonickom prostredí.

Charakter námestia vhodne dotvára netypicky poňatá fontána s umelým vodným tokom, ktorá má jednak svoj architektonický význam a tiež stvárňuje plynutie toku času v histórii Myjavy spolu s na nej umiestnenými plastikami opadaného lístia a popisom historických udalostí. Umiestnením fontány ako dominantného centrálneho prvku na námestie a tiež výsadbou zelene sa zvýšila estetická hodnota námestia s následným pozitívnym dopadom na zvýšenie konkurencieschopnosti sídla a jeho kultúrno-turistického potenciálu. Na hlavnom námestí pribudlo 36 nových drevín. Celkovo bolo v náhradnej výsadbe v rámci projektu vysadených 71 nových stromov a 5445 ks krovín.

Takto vytvorené a zrekonštruované priestranstvá sa stali obľúbeným miestom stretávania občanov. Svoj priestor tu nachádzajú všetky generácie. Od malých detí s rodičmi, ktorým je navyše k dispozícii aj ihrisko priamo v centre až po seniorov tráviacich voľné chvíle na lavičkách vhodne zakomponovaných do rozrastajúcej sa verejnej zelene. Vynovená centrálna mestská zóna sa osvedčila aj pri organizácii kultúrnych a spoločenských podujatí. Dnes je stabilnou súčasťou napríklad programov Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava, Dňa detí, tradičného jesenného Michalského jarmoku, konali sa na ňom oslavy 420. výročia vzniku Myjavy, bolo tu umiestnené v zimných mesiacoch umelé klzisko a podobne. S odstupom času, päť rokov od ukončenia realizácie projektu možno povedať, že projekt prispel k ďalšiemu rozvoju obce a regenerácia centrálnej mestskej zóny je prínosom pre trvalo udržateľný rozvoja mesta.

Diskusia ku článku: Komentárov:


  • http://www.hradcervenykamen.sk/
  • http://www.dennikrelax.sk/
  • http://www.tradetising.sk/
  • http://www.akciezlavy.sk
  • http://www.svetinzercie.sk/