ROKOVAL KLUB STAROSTOV OKRESU SENICA

    Hľadáte výpredaje? Ste na správnom mieste:www.akciezlavy.sk
    
Diskusia:


28.03.2019 (Zahorackenovinky)

 Na Mestskom úrade v Senici 25. marca rokoval Klub starostov okresu Senica. Na programe rokovania boli témy, ktoré sa dotýkajú činnosti všetkých samospráv, no  predovšetkým správy o činnosti spoločných úradov. Rokovanie viedol predseda Klubu starostov Anton Emrich, starosta Moravského Sv. Jána.

Spoločný obecný úrad Senica vykonáva agendu v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku pre 21 obci Senického okresu a Mesto Senica. V správe vedúci SOÚ Ivan Nosko za rok 2018 sa konštatoval,  že vlani bolo vydaných spolu 952 rozhodnutí. Najviac 453 bolo v Senici, 53 v Moravskom Svätom Jáne, po 48 v Šajdíkových Humenciach a Kútoch. Celkový objem financií  poskytnutých štátom  na činnosť  bol viac ako 49 300 eur, čo však nepostačovalo na pokrytie výdavkov  SOÚ Senica  a z toho dôvodu jednotlivé obce prispievajú aj z vlastných  rozpočtov.

Na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie obce vykonáva na základe zmluvy Mesto Senica činnosť pre 15 obcí okresu Senica. Jana Oslejová informovala, že počas roka 2018 bola  vykonaná činnosť v 11 obciach.

Starostovia a primátori sa oboznámili s informáciami, že Mesto Senica na základe zmluvy poskytuje sociálnu posudkovú činnosť  pre určenie odkázanosti aj pre 25 obcí a mestá Šaštín-Stráže a Senica. Pracovníčky oddelenia sociálnych vecí MsÚ Senica Denisa Pániková a Jana Madunická informovali, že v  roku 2018 bolo riešených 112 žiadostí o posúdenie odkázanosti  na sociálnu službu a v porovnaní s rokom 2017 to bol nárast až o 40 percent. Pracovníčky na tomto úseku vydali 104 sociálnych posudkov, 104 komplexných posudkov  a 134 rozhodnutí. Rozhodnutia nemusia súhlasiť s počtom posudkov, nakoľko u jedného žiadateľa môžu byť súbežne vydané rozhodnutia pre viac druhov a foriem sociálnej služby.

Vedúci Spoločného školského  úradu  Senica Peter Kovačič a Mária Výletová z MsÚ Senica informovali predstaviteľov samospráv o aktuálnych legislatívnych procesoch pri výkone prenesených pôsobností v školstve, a to vedenie evidencie detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, neplnenie si PŠD – priestupkové konanie,  určenia termínu a miesta konania zápisu na plnenie školskej dochádzky a vymenúvanie, hodnotenie a plnenie ďalších úloh zriaďovateľa vo vzťahu k riaditeľovi ZŠ, ktorej je zriaďovateľom. 

Z oblasti školstva odzneli aj ďalšie zaujímavé informácie ohľadom aktuálnych termínov a požiadaviek na spracovanie rozpisu rozpočtu na príslušný  rok a o spracovaní Súhrnnej správy za predchádzajúci kalendárny rok k termínu 15. aprílu. Súčasne starostovia dostali informáciu z oblasti financovania. Ide o príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ  - ich  účel a možnosť použitia, príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzdelávanie poukazy. Okrem toho sa dotkli dotácií v pôsobnosti   MPSVaR SR – dotácia na stravu, riešenie prihlasovania a odhlasovania odberu jedál v školských jedálňach. V tejto súvislosti sa zaoberali internou smernicou, ktorou by  boli upravené povinnosti rodiča voči školskej jedálni  v školskom poriadku, prevádzkovom poriadku jedálne tak, aby  vopred každý poznal svoje práva a povinnosti vrátane  dôsledkov ich nesplnenia.

Okrem toho  starostov a primátorov vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie  Okresného úradu Senica Pavol Dynka informoval  o Programe odpadového hospodárstva, ktorý musí mať vypracovaný každá obec nad 1000 obyvateľov a ktorá vyprodukuje viac ako 350 ton odpadu ročne.

bar  

 

FOTOGALÉRIA

 
Diskusia ku článku: Komentárov:


  • http://www.hradcervenykamen.sk/
  • http://www.dennikrelax.sk/
  • http://www.tradetising.sk/
  • http://www.akciezlavy.sk
  • http://www.svetinzercie.sk/